Oznámení

Upozornění - poplatek ze psů splatný do 31. března 2019

Výzva  pro občany , kteří doposud neuhradili poplatek ze psů na rok 2019

- úhrada místního poplatku ze psů v nádhradním termínu   do 14. dnů

 

Místní poplatek  ze psů -  byl splatný dle platné  OZV č. 3/2010    do 31.března 2019

 

Nebude-li poplatek uhrazen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Výše poplatku za 1 psa činí 200 Kč/rok , důchodci platí 100 Kč/rok.

V případě, že došlo ke změně  / např.  již nemáte  psa/ je potřeba neprodleně  nahlásit na Obecním úřadě.

Poplatek je možné uhradit hotově na Obecním úřadě nebo  převodním příkazem  č.ú. 6527241/0100 – uvádějte své jméno. Přesné znění vyhlášek je  na  webových stránkách obce   www. mirkovice.cz

 

 

 

                                                                                                     Petra Gregorová v.r.

                                                                                                     referent  míst.poplatků